دکتر سیدمرتضی ایرانمنش

متخصص آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی و فلوشیپ درماتوپاتولوژی

دکتر سیدمرتضی ایرانمنش

سوابق تحصیلی

سوابق

تجارب عملی